– Grundad 1978 –

Stadgar

STADGAR FÖR RACERHISTORISKA KLUBBEN
Antagna vid årsmöte 2014

§1 SAMMANSLUTNINGENS NAMN
Sammanslutningens namn är Racerhistoriska Klubben (förkortat RHK), stiftad den 24 april 1978 i Stockholm. Klubben är riksomfattande och har sitt säte i Stockholm.

§ 2 KLUBBENS ÄNDAMÅL
RHK är en ideell sammanslutning, vars syfte är att studera och sprida kunskap om tävlingsbilarnas och hastighetstävlingarnas historiska utveckling och kulturella betydelse och att främja historiska tävlingsbilars aktiva användning.

§ 3 KLUBBENS VERKSAMHET
Klubben skall verka för i § 2 angivna ändamål, bl.a. genom:
– att lokalisera och bevara tävlingshistoriskt intressanta bilar och delar av sådana
– att medverka till att dessa blir restaurerade på ett fackmässigt och korrekt sätt
– att ge råd beträffande identifiering och restaurering av tävlingsbilar och delar av sådana
– att anordna och deltaga i tävlingar och uppvisningar av historiska tävlingsbilar, och då sträva efter att
följa av FIA och Svenska Bilsportförbundets (SBF) samt Riksidrottsförbundets (RF) fastställda
regler.
– att arkivera litteratur och dokument inom intresseområdet
– att samarbeta med organisationer och myndigheter med anknytning till klubbens verksamhetsområde
– att hålla kontakt med in- och utländska organisationer med liknande verksamhet.

§ 4 MEDLEMSKAP
RHK har ordinarie medlemmar och hedersmedlemmar.
Till ordinarie medlem kan styrelsen invälja person, vilken bedöms ha ett seriöst intresse för klubbens ändamål. Styrelsen kan kalla hedersmedlem.
Medlem skall värna om klubbens ändamål och goda anseende.

§ 5 MEDLEMSAVGIFT. MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER.
Medlemsavgift för ordinarie medlem fastställes av årsmötet. Hedersmedlem erlägger ingen medlemsavgift. Medlemsavgift skall vara betald senast den 31 januari.
Medlem som inte i tid betalat fastställd avgift kan uteslutas ur klubben.
Medlem skall erhålla medlemskort.
Medlem som vinner inträde under 4:e kvartalet, anses ha betalat medlemsavgift för det påföljande året.
Medlem har:
– Rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
– Rätt till information om föreningens angelägenheter
– Skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan
– Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
– Skall betala eventuella övriga avgifter som beslutats av föreningen.

§ 6 UTTRÄDE OCH UTESLUTNING
Medlem som skriftligen anmäler sitt utträde ur klubben befrias omedelbart från sitt medlemskap i RHK. Betalda avgifter återbetalas inte. Förfallna avgifter betalas enligt styrelsens beslut.
Medlem som brutit mot klubbens stadgar kan uteslutas av styrelsen. Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter
som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet
skriftligen tillställas den berörde. Beslutet får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

§ 7 SAMMANKOMSTER
Tid och plats för RHK: s sammankomster bestäms av styrelsen och anpassas efter omständigheterna. Medlemmar äger rätt att till sammankomster medföra gäster. Gäst deltar inte i mötesförhandlingar.

§ 8 DELTAGANDE I TÄVLINGAR OCH UPPVISNINGAR
Medlem får inte utan styrelsens medgivande representera klubben.
Medlem får inte på annat sätt än som föreskrivs i Svenska Bilsportförbundets stadgar och bestämmelser delta i tävlingar och uppvisningar som omfattar idrottsgrenar anslutna till Riksidrottsförbundet och som anordnas av organisation utanför förbundet.

§ 9 BESLUTANDE ORGAN
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte samt styrelsen.

§ 10 VERKSAMHETSÅRET OCH ÅRSMÖTET
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår börjar den 1 januari och avslutas den 31 december
Årsmötet hålls före mars månads utgång. Styrelsen kallar till årsmöte.
Kallelse och förslag till dagordning, liksom övriga årsmöteshandlingar som inkomna motioner och valberedningens förslag, skall utsändas senast tre veckor före utsatt dag för årsmötet.
Vid årsmötet skall förekomma:
– val av mötesordförande
– val av mötessekreterare
– val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokollet
– fråga om mötet är rätt utlyst
– fastställande av dagordning.
– styrelsens verksamhetsberättelse
– resultat- och balansrapport
– revisionsberättelse
– fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
– föredragning av budget
– Fastställande av årsavgift för påföljande verksamhetsår
– val av styrelseledamöter
– val av revisorer och revisorssuppleant
– val av valberedning.
– Motioner
– Övriga frågor relevanta för årsmötet
– Mötets avslutande

§ 11 STYRELSEN
Klubbens arbete leds av en styrelse med fem eller sju ledamöter, bland vilka ingår: ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av dess ledamöter är närvarande.
Styrelsen utser erforderliga funktionärer och kommittéer att bistå i styrelsearbetet. Styrelsen bestämmer själv sin arbetsordning och villkoren för ovan nämnda biståndsorgan.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden eller mötes-sekreterare samt av en för mötet utsedd justeringsman. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.
Det åligger styrelsen särskilt att:
Tillse att för föreningen gällande lagar och regler iakttas
Verkställa av årsmötet fattade beslut
Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
Ansvara för och förvalta föreningens medel
Tillställa revisorerna handlingar enl § 13
Förbereda årsmöte

§ 12 KLUBBENS FIRMA
Klubben firma tecknas av styrelsens ordförande, kassör och sekreterare, två i förening.

§ 13 REVISION
Klubbens verksamhet skall granskas av två revisorer som utses av årsmötet. Årsmötet skall också utse en revisorssuppleant att vid behov ersätta ordinarie revisor eller att träffa avgörande då de ordinarie revisorerna är oeniga. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper,
årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast två veckor före årsmötet.

§ 14 VAL
Val av styrelseledamöter sker vid årsmötet, på så sätt att ordföranden väljs för ett år. Övriga styrelseledamöter väljs på två år. Halva antalet inkluderande sekreteraren väljs ett år och halva antalet inkluderande kassören väljs påföljande år. Val sker genom enkel majoritet.
Varje vid årsmötet personligt närvarande medlem, vars medlemsavgift för innevarande verksamhetsår registrerats på klubbens konto senast 1 vecka före årsmötet, äger en röst.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

§ 15 VALBEREDNING
För förberedande av val av klubbfunktionärer enligt § 11 skall årsmötet tillsätta en valberedning om tre klubbmedlemmar. Valberedningen skall lämna förslag senast fyra veckor före utsatt dag för årsmötet.

§ 16 MOTIONER
Motion från medlem skall, för att upptas till behandling på årsmötet, skriftligen komma
styrelsen tillhanda senast fyra veckor före den i kallelsen utsatta dagen för årsmötet.
Motioner skall göras tillgängliga för medlemmarna senast tre veckor före årsmötets
genomförande, på sätt och plats som anges av styrelsen i kallelsen till årsmötesförhandlingar.
Motioner som avgörs genom omröstning sker med enkel majoritet.

§ 17 STADGEFRÅGOR
Förslag om ändring av dessa stadgar eller om klubbens upplösning får endast avgöras vid ordinarie årsmöte. För godkännande av sådant förslag fordras kvalificerad majoritet med 2/3, vid två separata på varandra följande årsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie.

§ 18 EXTRA ÅRSMÖTE
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 1/10 av föreningens röstbe-
rättigade medlemmarbegärt det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen
för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa
sådant möte att hållas inom tre månader från erhållen begäran.
Kallelse med förslag till föredragningslista skall tillställas medlemmarna enligt
samma regler som för ordinarie årsmöte under § 10, dvs minst tre veckor före mötet.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett det extra årsmötet upptas till behandling.
Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte
gäller vad som sägs i § 10 och § 17.

§ 19 KLUBBENS UPPLÖSNlNG
Beslut om upplösning av klubben skall innehålla föreskrift om användning av klubbens tillgångar för bestämt ändamål som överensstämmer med klubbens ändamål och skall omgående delges Svenska Bilsportförbundet genom bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, åtföljda av revisionsberättelse och ekonomisk redovisning.

§ 20 ÖVERORDNADE STADGANDEN
Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar, föreskrifter och anvisningar. Vidare gäller Svenska Bilsportförbundets stadgar, tävlingsreglementen och föreskrifter, liksom i tillämpliga delar FIA:s reglementen och föreskrifter.
Ordföranden och sekreteraren är ansvariga för att alla för klubben gällande stadgar, föreskrifter och anvisningar vid behov finns tillgängliga för klubbens medlemmar.

§ 21 SKILJEDOMSFÖRFARANDE
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SBF:s stadgar, avgöras enligt lagen om
skiljedomsförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljedomsförfarandet:
Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman parterna utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.

Bli medlem
Bli RHK-medlem redan idag genom att klicka här:

Klicka här!

Tävlingskalender

Här är tävlingarna som körs 2022:

20-22 Maj
Kinnekulle Historic Meeting

17-19 Juni
Velodromloppet Historic GP, Gelleråsen Arena

1-3 Juli
SSM, Ring Knutstorp

26-28 Augusti
Anderstorp Race Festival

16-18 September
Falkenberg Classic

Arkiverat